OŚWIADCZENIE

O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH W RAMACH PROJEKTU

„Akademia Kompetencji i eksperymentów dla uczniów małych szkół w Gminie Pułtusk”

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………………

( imię i nazwisko ucznia)

 oświadczam, że rezygnuję z udziału w zajęciach ………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. odbywających się w ramach projektu „Akademia Kompetencji i eksperymentów dla uczniów małych szkół w Gminie Pułtusk” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie.

Informuję, że przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie jest/są: ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………… …………………………. ……………………………

 

 

 

 

 

………………….                                                                               ……………………..

Miejscowość, data                                                                              podpis rodzica

 

Formularz rezygnacju - wersja do wydruku