Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przemiarowie

na rok 2020/2021

 

1. Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • reprezentowanie ogółu uczniów;

 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

 • diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej, działanie na jej rzecz oraz w obronie jej praw;

 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;

 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;

 • kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej;

 • wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów, zwiększenie ich aktywności;

 • integrowanie dzieci i młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych;

 • prace na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego – udział w akcjach charytatywnych;

 • informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach;

 • dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią;

 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

 • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.

 

2. Zadania do wykonania:

a) wrzesień:

 • wybory Samorządu Uczniowskiego;

 • ustalenie planu działań na cały rok w porozumieniu z przedstawicielami SU;

 • ustalenie terminów zebrań SU;

 • przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka ;

 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (29 września);

 • Dzień Chłopaka (30 września) - życzenia na tablicy multimedialnej, pamiątkowe zdjęcia; życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 

b) październik:

 • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie uroczystego apelu; złożenie życzeń nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym; życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 • Dzień Szelek (20 października);

 • Dzień Spódnicy (30 października);

 

c) listopad:

 • Dzień Postaci z Bajek (5 listopada);

 • uczestniczenie w apelu z okazji Narodowego Dnia Niepodległości;

 • Światowy Dzień Rzucania Palenia i Tytoniu (19 listopada) – plakaty – konkurs szkolny;

 • Dzień Pluszowego Misia (25 listopada);

 • andrzejki – dyskoteka andrzejkowa i organizacja wróżb;

 • Dzień Białych Skarpetek (30 listopada);

 • włączenie się do akcji „Góra Grosza”;

 

d) grudzień:

 • szkolne mikołajki – ubieramy czerwone bluzki i czapki Mikołaja;

 • Dzień Oryginalnego Nakrycia Głowy (14 grudnia);

 • włączenie się do akcji „Szlachetna paczka”;

 • przygotowanie gazetki szkolnej oraz dekoracji o tematyce świątecznej;

 • uczestniczenie w jasełkach organizowanych w szkole; życzenia świąteczne na stronie internetowej i portalu Facebook.

 

e) styczeń:

 • Dzień Warkoczyków (8 stycznia);

 • Dzień Babci i Dziadka – gazetka multimedialna; życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 • dyskoteka choinkowa;

 • apel podsumowujący pracę w I półroczu;

 

f) luty:

 • bal karnawałowy;

 • poczta walentynkowa;

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21/22 lutego)– dyktando dla uczniów i nauczycieli;

 

g) marzec:

 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca) – uroczysty apel;

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet - pamiątkowe zdjęcie; życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 • Dzień Samorządności (22 marca) – pierwszy dzień wiosny, konkursy tematyczne z nagrodami;

 

h) kwiecień:

 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły, zaangażowanie wszystkich uczniów; życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 • obchody Dnia Ziemi (22 kwietnia) – dzień zielonej bluzki; plakaty – konkurs szkolny;

 • udział w akcji „Sprzątanie Świata”;

 • Dzień Dobrej Oceny (26 kwietnia);

 

i) maj:

 • uczestniczenie w apelach z okazji 1 i 3 maja;

 • Dzień Królewny (7 maja);

 • Dzień Niezapominajki (14/15 maja) – dzień niebieskiej bluzki;

 • rocznica nadania szkole imienia (25 maja) – uroczysty apel, informacja na stronie szkoły i portalu Facebook;

 • Dzień Matki (26 maja) – gazetka, życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 

 

 

j) czerwiec:

 • Dzień Dziecka, Dzień Sportu (1 czerwca) - konkursy tematyczne z nagrodami; życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 • Dzień Ojca (23 czerwca) - życzenia na stronie internetowej i portalu Facebook;

 • pożegnanie klasy VIII;

 • podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021;

 • sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021;

 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny;

 

k) cały rok:

 • spotkania SU

 • zbieranie nakrętek;

 • zbieranie baterii;

 • akcje charytatywne;

 • „Szczęśliwy numerek”;

 • udział w uroczystościach szkolnych;

 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;

 • praca na rzecz szkoły.

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionego harmonogramu wydarzeń i uroczystości szkolnych. Plan ma charakter otwarty i może podlegać modyfikacjom w trakcie jego realizacji.

 

Plan pozytywnie zaopiniowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego

..………………………………………..

………………………………………….

………………………………………….

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego…………………………………