Regulamin szkolnego konkursu z języka angielskiego

Mistrz słówek z języka angielskiego 2019”

 

 

Organizator: Bożena Napiórkowska, Marta Myszor

 

Termin: 04.06.2019r.

 

Cele:

 • utrwalenie i poszerzenie poznanego słownictwa

 • doskonalenie rozumienia ze słuchu

 • doskonalenie poprawnej pisowni

 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim dzięki znajomości szerokiego zakresu słownictwa przydatnego w różnych sytuacjach życia codziennego

 • doskonalenie umiejętności szybkiego przetwarzania informacji usłyszanych w języku obcym i reagowania na nie

 • popularyzowanie nauki języka angielskiego

 • motywowanie uczniów do samodzielnej nauki języka angielskiego

 

Zasady konkursu:

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla klas: IV-VIII

 2. W każdej klasie zostanie wyłoniony „Mistrz słówek” danej klasy. Uczeń z największym wynikiem – udziałem procentowym poprawnych odpowiedzi - zostaje „Mistrzem słówek” szkoły.

 3. Nauczyciel prowadzący wybiera dla danej klasy listę co najmniej 100 słówek (z wyjątkiem klasy IV, która otrzymuje 80 słówek). Ilość słówek i poziom trudności dostosowany jest dla każdej klasy indywidualnie, zgodnie z programem obowiązym na danym poziomie edukacyjnym.

 4. Przebieg konkursu:

  I. Zadanie pierwsze:

  Uczniowie usłyszą 30 słów lub zwrotów w języku angielskim. Po usłyszeniu każdego kolejnego słowa uczniowie zapisują jego znaczenie w języku polskim. Na zapisanie pojedynczego słowa uczniowie mają 5 sekund, na zapisanie zwrotu składającego się z więcej niż jednego słowa – 10 sekund. Każde słowo uczniowie usłyszą dwukrotnie.

II.. Zadanie drugie

Uczniowie tłumaczą słówka z języka polskiego na język angielski. Na przetłumaczenie

10 słów uczniowie mają 5 minut.

 

.Ocena prac i ogłoszenie wyników

 

 • prace sprawdzają Bożena Napiórkowska i Marta Myszor, w terminie trzech dni

 • „Mistrzem słówek” klasy zostaje uczeń który uzyska najwyższy wynik w danej klasie, „Mistrzem słówek” szkoły zostaje uczeń z najwyższym procentowym udziałem poprawnych odpowiedzi.

 • Zwycięzcy wyłonieni z poszczególnych klas otrzymają pamiątkowe dyplomy, osoba z najwyższym wynikiem otrzyma tytuł:

  Mistrz słówek z języka angielskiego 2019”