PROGRAM
WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

 

ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO
IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO
W PRZEMIAROWIE

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72)

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Konwencja o Prawach Dziecka

Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Ustawa Karta Nauczyciela

Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

 Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny

obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym

2017/2018:

 

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

 

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

 

Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

 

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

 

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

 

Wprowadzenie

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami

swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny

rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

 

 

Wychowanie

 

to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

 

Profilaktyka

 

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

 

 

Wstęp

 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.

 

Szkoła, przedszkole jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Wychowanie jest tutaj rozumiane jako proces wspomagania ucznia w rozwoju, oparty na poszanowaniu stron biorących w nim udział(wychowawcy, rodzica, ucznia, nauczyciela), współdziałających ze sobą , dążąc do osiągnięcia celów wychowania. Celami tymi są osiągnięcie dojrzałości ucznia w czterech sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Program wychowawczo- profilaktyczny Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dotyczy wszystkich działań i czynności, które wspierają ucznia w radzeniu sobie z trudnościami , które mogą zakłócać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie.
Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

 

 

 

I. Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 obowiązujące przepisy prawa;

 analizę dotychczasowych doświadczenia szkoły z zakresu wychowania i profilaktyki;

 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole
i środowisku;

 przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;

Ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów w oparciu o wyniki testów wewnątrzszkolnych, olimpiad, konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych, wyniki egzaminów państwowych uczniów kończących poprzedni etap edukacyjny

Zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne(boisko szkolne, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa), zasoby techniczne( wyposażenie), zasoby organizacyjne( wolontariat)

 przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;

 

 

II. Misja i wizja szkoły

 

Misja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przemiarowie.

 

Szkoła Podstawowa w Przemiarowie to placówka oświatowa znana w lokalnym środowisku ze względu na bogatą historię i tradycję. Powstała w 1962 roku i służyła kilku pokoleniom mieszkańców okolicznych wsi. Po wprowadzeniu reformy stała się 8- letnią szkołą podstawową, w której uczą się dzieci z różnych środowisk wychowawczych. Niektóre z nich potrzebują opieki specjalistycznej (psychologiczno- pedagogicznej), inne ukierunkowania w rozwijaniu zdolności, a wszystkie pragną akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Celem działalności Szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno-wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata. Uważamy, że najlepsze efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska Nauczycieli- Uczniów- Rodziców. Współpraca pozwoli nam na kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej.

Wartości, jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość. Traktujemy podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli. Jesteśmy szkołą harmonijnie zintegrowaną ze społecznością lokalną i otwartą na inicjatywy, kreującą zdrowych, młodych Europejczyków, poszukujących prawdy, dobra i piękna w świecie.

 

Wizja szkoły:

 

Będziemy szkołą świadomą zagrożeń współczesnego świata i aktywnie im przeciwdziałającą, promującą zdrowy styl życia, bezpieczną, wolną od przemocy.

Będziemy aktywnymi uczestnikami życia społeczności lokalnej , znającymi jej problemy i biorącymi udział w ich rozwiązywaniu

Naszą szkołę samorządnie i demokratycznie tworzyć będą uczniowie, rodzice i nauczy-ciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań.

Tożsamość szkoły będziemy tworzyć w oparciu o kulturę i tradycję narodową, cywilizację europejską oraz ponadczasowe i ogólnoludzkie wartości.

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

wyników ewaluacji wewnętrznej,

wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017,

wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych,

uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców.

 

 

III. Główne cele szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego:

 

1. Założenia ogólne

 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu:

działalności wychowawczej:

fizycznej- ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

działalności edukacyjnej- poszerzającej wiedzę z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, umiejętności radzenia sobie ze stresem, asertywności oraz zdobywania umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

działalności informacyjnej- skutki zachowań ryzykownych i znajomość odpowiedzialności karnej za ich nieprzestrzeganie

działalności profilaktycznej:

ograniczającej zachowani ryzykowne( ze względu na sytuację rodzinną, materialną, środowiskową i biologiczną wychowanków)

związaną z zażywaniem środków psychoaktywnych i odurzających.

 

 

Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności,

debat, szkoleń ,spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 

2. Zadania

budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych
z najważniejszych wartości w życiu;

wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;

kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami.

 

IV. Uczestnicy Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły:

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

 

Rodzice:

mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;

wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;

 

Wychowawcy klas:

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

 wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;

 prowadzą dokumentację nauczania;

 opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

 koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;

 dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;

 podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;

 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 integrują i kierują zespołem klasowym;

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;

 wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;

 inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;

 współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

 współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;

 współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

 

Nauczyciele:

 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach; wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności; kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;

 wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;

 proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 

 współorganizują imprezy i akcje szkolne;

 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

 uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);

 

Pedagog :

 prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

 diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

 minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

V. Wzorzec osobowy absolwenta Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Przemiarowie:

 

Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: domu i szkole.

Jest optymistą. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi, ale nie bezkrytycznie.

Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęci swój czas i które stara się rozwijać.

Jest ciekawy świata, ale też krytyczny.

Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność do określonego celu. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę.

Jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi.

jest twórczy, kreatywny i zdolny sterować swoim kształceniem w szkole i poza nią.

Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie /choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem/ ograniczenia wynikające z jego wieku.

Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia. Odnosi się z szacunkiem do innych, jest sympatyczny.

Wie, ze istnieją różne sposoby technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji

Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponieść niektóre konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych.

Napotykając problem, stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba – zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy i wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje intencje.

Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym.

W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.

Jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi. Zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W PRZEMIAROWIE

REALIZOWANY W LATACH 2017/2020

 

 

OBSZAR

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Rozwój

fizyczny

1.Kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ugruntowanie
i propagowanie zdrowego stylu życia/ w tym zasad zdrowego odżywiania. Stosowanie profilaktyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia
i życia jako najwyższych wartości. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych

 

 

 

1.Kształtowanie nawyku dbania
o własne zdrowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia i umiejętności zagospodarowania czasu wolnego

 

3.Kształtowanie sprawności fizycznej i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

2. Kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Nabywanie umiejętności bycia asertywnym- warsztaty psychoedukacyjne.

 

 

4. Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uświadamianie zagrożeń wynikających ze zbyt wczesnego kontaktu z substancjami uzależniającymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się na drogach i ulicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

 

 

 

 

1.Kształtowanie umiejętności dbania o środowisko, w którym przebywa uczeń

działania informacyjne udzielane przez pielęgniarkę szkolną na temat warunków zdrowego życia

wdrażanie informacji na temat higieny osobistej/ pogadanki na godzinach wychowawczych

kontrola czystości głowy

fluoryzacja

badania przesiewowe

rozwijanie sprawności fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

propagowanie aktywności fizycznej jako jednej z możliwych form spędzania czasu wolnego

lekcje biologii, przyrody, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, WOS, techniki, Edukacji dla bezpieczeństwa.

udział w programie " Trzymaj Formę"

udział w " Czwartkach LA", zawodach szkolnych, gminnych, powiatowych

zajęcia na basenie w ramach lekcji w- f

program " Śniadanie daje moc"

propagowanie zdrowego odżywiania- promocja zdrowej żywności w stołówce szkolnej
i sklepiku szkolnym

udział w programie " Mleko
w szkole" i " Owoce i warzywa
w szkole"

kult zgrabnej sylwetki- anoreksja, bulimia czyli niezdrowe żywienie
i szybki efekt- pogadanki

spotkanie z dietetykiem z PSSE
w Pułtusku

projekcje filmów propagujących zdrowy styl życia

wdrażanie informacji na temat racjonalnego odżywiania się na lekcjach wychowawczych i lekcjach biologii

pogadanki na temat kultury spożywania posiłków
i zachowywania się przy stole
( zasady savoire - vivre)

działania ograniczające zachowania konfliktowe, stresowe, presję grupy, realizacja zajęć WDŻ

 

realizacja programów " Nie pal przy mnie proszę"

realizacja profilaktyki uzależnień

filmy o uzależnieniach

przeciwdziałanie paleniu papierosów i e-papierosów- ulotki, plakaty

uczestnictwo w konkursach profilaktycznych: "Rajd Profilaktyczny", " Gminna Gala Profilaktyki Lokalnej"

wskazanie miejsc, w których

można uzyskać pomoc

spotkania wychowawców z rodzicami- uwrażliwienie na sygnały, które mogą niepokoić.

spotkania ze specjalistami i pedagogiem

pogadanki na temat przyczyn

i niebezpieczeństwa używania środków psychotropowych oraz zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu i papierosów

 

zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach

spotkanie z przedstawicielami POLICJI na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły

pogadanki na w/w temat
z wychowawcami klas

apel/ spotkanie z WOPR nt. bezpiecznych ferii i wakacji

zapoznanie uczniów z obowiązującymi regulaminami

zapoznanie uczniów z numerami telefonów alarmowych, zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej

organizacja pogadanek na temat bezpieczeństwa

próbna ewakuacja szkoły

zwracanie uwagi na osoby
z zewnątrz przebywające na terenie szkoły

systematyczne egzekwowanie zmiany obuwia

wietrzenie sal lekcyjnych

troska o czystość i porządek pozostawiony po zakończonych lekcjach

 

wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania o zdrowie własne i innych

posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych

 

lekcje o tematyce przyrodniczej

zbiórka makulatury

"Dzień Ziemi"

"Sprzątanie świata"

wychowawcy

pielęgniarka

nauczyciele przyrody

rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel

W-F
nauczyciele przyrody, biologii, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ,pedagog

pielęgniarka wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog

 

 

 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

pedagog

rodzice

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele wychowawcy

dyrektor,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele przyrody, geografii, wychowawcy

 

 

Rozwój psychiczny

 

1.Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Propagowanie zachowań akceptowanych społecznie- przeciwdziałanie agresji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Rozwijanie kompetencji społecznych
i emocjonalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Rozwijanie świadomości roli rodzica i wartości rodziny w życiu człowieka

 

 

5.Preorientacja zawodowa

 

Rozwijanie zainteresowań
i pasji uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie umiejętności akceptacji samego siebie i innych

 

Czym jest tolerancja?

 

Zapobieganie zachowaniom agresywnym, promowanie kultury słowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji, wdrażanie postaw asertywnych

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania

 

 

 

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi niezależnie od ich wyglądu, wieku, stanu posiadania

 

 

 

Kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy - praca jako wartość

Pogłębianie wiedzy na

temat możliwości dalszej

edukacji, form aktywności

społecznej, perspektyw na

rynku pracy,

 

 

motywowanie do nauki szkolnej

rozbudzanie i poszerzanie

zainteresowań uczniów

konkursy gminne:

konkurs ortograficzny
"O pióro Burmistrza"

maraton matematyczny
" Po liczydło Burmistrza"

konkursy z jęz. angielskiego

konkursy recytatorskie

konkursy wiedzy pożarniczej

konkursy organizowane przez SU

 

pomoc w radzeniu sobie
z własnymi niedoskonałościami

realizacja programu profilaktycznego "Wartości
i Ja"

rozszerzenie wiedzy rodziców na temat sposobów zachęcania dziecka do nauki-warsztaty "Motywowanie dziecka do nauki- rola rodzica"

realizowanie zajęć na lekcjach języka polskiego, lekcjach wychowawczych

prowadzenie kół zainteresowań ( koło plastyczne)

realizacja tematyki na lekcjach z wychowawcą

tematyczne lekcje wychowawcze

systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia

sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie

ochrony przed przemocą- agresją fizyczną i psychiczną

zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole (pogadanki, lekcje wychowawcze)

stała współpraca
z pracownikami szkoły
w zakresie zaobserwowanych

negatywnych zachowań uczniów

reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia

spotkanie z przedstawicielami POLICJI dotyczące odpowiedzialności nieletnich

konstruowanie ulotek i broszur informacyjnych

realizacja zajęć na lekcjach informatyki

omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem
z Internetu( w tym
z cyberprzemocą), ujawnieniem danych osobowych

zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych

rozwijanie kompetencji informatycznych

uczestnictwo w zajęciach mających na celu kształtowanie postaw społecznie akceptowanych

upowszechnienie i rozwój kompetencji czytelniczych jako alternatywy dla zachowań ryzykownych

warsztaty, pogadanki nt. :

współpraca w grupie rówieśniczej

czy jestem odpowiedzialnym człowiekiem?

Asertywność- co to takiego?

wdrażanie do empatii

 

pogadanki na temat roli rodzica w życiu dziecka

zajęcia na temat " Jakim człowiekiem jestem, a jakim mógłbym być lub powinienem być"

obchody Dnia Matki i Ojca

 

zajęcia z doradztwa zawodowego

gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno- zawodowej
( rynek pracy, możliwości kształcenia)

konsultacje indywidualne
i grupowe

znaczenie pracy w życiu człowieka- pogadanki

 

wszyscy nauczyciele

 

nauczyciele poloniści,

 

 

 

nauczyciel języka angielskiego,

 

opiekun SU

 

 

pedagog

 

 

 

wychowawcy

nauczyciele poloniści,

rodzice

 

 

nauczyciel plastyki

 

 

pedagog

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy pracownicy szkoły

 

 

dyrektor

 

samorząd uczniowski

 

 

 

 

informatyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

wychowawcy pedagog

 

 

 

 

 

wychowawcy

nauczyciele

 

edukacji wczesnoszkolnej, rodzice

 

 

pedagog

dyrektor

 

 

 

 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,

wychowawcy

 

 

Rozwój społeczny

 

 

1.Kształtowanie samorządności
i demokracji

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie właściwych postaw i relacji międzyludzkich

 

 

 

 

Kształtowanie postaw altruistycznych

 

 

Rozwijanie umiejętności współdziałania
w grupie społecznej

 

 

1. Zapoznanie z prawami
i obowiązkami ucznia

 

Stymulowanie postaw prospołecznych

 

Wybory do samorządu klasowego

Wybory opiekuna samorządu uczniowskiego

 

 

Kreowanie pożądanych postaw wobec obowiązków

 

Przestrzeganie zasady fair play, zdrowego współzawodnictwa

 

 

 

Podejmowanie działań na rzecz innych uczniów- propagowanie wolontariatu

 

 

 

Organizowanie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych
i specjalistycznych

 

 

poznanie przez uczniów Praw Dziecka i ucznia

egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu Szkoły i WSO

klasowe i szkolne imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców uczniów

zabawy i gry integrujące zespoły klasowe

choinka szkolna

monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego

"Detektyw Grosik"

wolontariat

organizowanie pomocy koleżeńskiej

Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez:

promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się,

poszanowanie praw i potrzeb innych,

 

 

 

wszyscy nauczyciele ,

dyrektor

 

wychowawcy samorząd uczniowski

rodzice

 

wszyscy nauczyciele

dyrektor,

SU

 

 

nauczyciel W-F

 

pedagog

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój duchowy

1.Rozbudzanie wrażliwości estetycznej

 

 

Rozbudzanie myślenia refleksyjnego

 

 

Kształtowanie postawy twórczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultywowanie tradycji i obrzędów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie odpowiedzialności za wybory moralne

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych przeżyć

 

 

 

Kształtowanie umiejętności dostrzegania i doceniania otaczającego piękna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postawy przynależności do ojczyzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogłębianie postawy religijnej

 

 

 

rozbudzanie aktywności do ustalenia osobistej hierarchii wartości

 

kontakt z dziełami literackimi, plastycznymi, muzycznymi na lekcjach i kołach zainteresowań

 

 

organizowanie wycieczek krajoznawczych

 

 

wyjścia na cmentarz, porządkowanie grobów żołnierzy i zmarłych nauczycieli naszej szkoły

wspólne śpiewanie kolęd

dekoracja korytarza szkolnego
( Boże Narodzenie, Wielkanoc)

spotkania wigilijne w klasach

konkurs na najładniejszą kartę bożonarodzeniową
i wielkanocną

uroczyste obchody świąt państwowych- apele, prezentacje multimedialne, gazetki okolicznościowe

organizowanie wycieczek szkolnych w miejsca pamięci narodowej

popularyzowanie dnia patrona w szkole

udział uczniów w poczcie sztandarowym

poznanie historii, tradycji naszego narodu i regionu w

ramach zajęć szkolnych,

uświadomienie roli i wartości symboli narodowych,

ślubowanie klas pierwszych

 

uczestnictwo w lekcjach religii, rekolekcjach

ankieta diagnozująca" Mój system wartości

znaczenie dobra i zła- lekcje religii, WDŻ

promowanie kultury osobistej, zachowań społecznie akceptowanych, - lekcje wychowawcze, dyżury na korytarzach

bibliotekarz

nauczyciel plastyki, muzyki

 

wychowawcy

 

 

 

 

wszyscy

nauczyciele

 

samorząd uczniowski

 

wychowawcy

 

nauczyciel plastyki

 

 

 

 

 

nauczyciel historii

dyrektor

wszyscy pracownicy szkoły

 

 

 

 

 

wychowawca klasy I

 

 

nauczyciel religii

 

 

 

wszyscy pracownicy szkoły

 

 

VI. EWALUACJA I MONITORING

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego. Powinna ona pozwolić na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1. Czy zbliżyliśmy się do postawionych celów?

2. Czy działania programowe odpowiadały rzeczywistym potrzebom uczniów?

3. Czy działania podejmowane w trakcie pracy z programem wpłynęły na zachowanie

uczniów i wprowadziły pożądane zmiany?

4. Czy stosowane procedury okazały się skuteczne?

5. W czym upatrywać przyczyn niepowodzenia, jeżeli nie uzyskano zadowalających efektów?

Narzędzia ewaluacji:

wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami,

obserwacje,

analiza dokumentów.